Developed by JoomVision.com

Мал тооллогоны мэдээ

PDFХэвлэхИ-мэйл

mal2014 оны 12-р сарны 07 өдөр мал толлого албан ёсоор улс даяар эхэлж 19-ний өдөр хүртэл явагдалаа, Өлгий сумын 13 багийн нийт 7500 өрхөөс энэ онд 1526 өрх мал тооллуулав.Үүнээс:

1-р багаас 164 өрх, адуу 27, үхэр 507, хонь 132, ямаа 304 нийт малын тоо 970

2-р багаас 107 өрх, адуу 21, үхэр 322, хонь 30, ямаа 304 нийт малын тоо 677

3-р багаас 116 өрх, адуу 5, үхэр 300, хонь 29, ямаа 430 нийт малын тоо 764

4-р багаас 101 өрх, тэмээ 1, адуу 32, үхэр 401, хонь 318, ямаа 843 нийт малын тоо 1595

5-р багаас 98 өрх, адуу 120, үхэр 450, ямаа 116 нийт малын тоо 686

6-р багаас 140 өрх, адуу 30, үхэр 421, хонь 102, ямаа 941 нийт малын тоо 1494

7-р багаас 121 өрх, адуу 217, үхэр 740, хонь 4549, ямаа 6884 нийт малын тоо 12390

8-р багаас 109 өрх, адуу 45, үхэр 396, хонь 568, ямаа 357 нийт малын тоо 1366

9-р багаас 161 өрх, адуу 12, үхэр 427, хонь 41, ямаа 880 нийт малын тоо 1360

10-р багаас 138 өрх, адуу 66, үхэр 510, хонь 212, ямаа 676 нийт малын тоо 1464

11-р багаас 90 өрх, тэмээ 32, адуу 17, үхэр 387, хонь 217, ямаа 548 нийт малын тоо 1201

12-р багаас 103 өрх, адуу 60, үхэр 523, хонь 244, ямаа 749 нийт малын тоо 1576

13-р багаас 78 өрх, адуу 92, үхэр 310, хонь 81, ямаа 180 нийт малын тоо 663

байна. Мөн өнгөрсөн жилийн малын тоотой харцуулхад 2013 онд нийт сумын хэмжээнд тэмээ 74, адуу 721, үхэр 4854, хонь 5973, ямаа 12154 нийт малын тоо 23776 бол 2014 онд тэмээ 33 буюу 45% буурсан, адуу 744 буюу 10,3 %, үхэр 5694 буюу 11,7%, хонь 6573 буюу 11,3% ямаа 13212 буюу 10,9 %, нийт малын тоо 26206 буюу 11,0 %-аар тус тус өссөн үзүүлэлтэй дүн гарлаа.

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?