Developed by JoomVision.com

Багийн иргэдийн нийтийн хуралын хуваар

PDFХэвлэхИ-мэйл

           Өлгий сумын багуудын 2014 оны тайлант хурлын хугацааг доор 

дурдсанаар хувиарлав

2015 он 01 сарын 12 өдөр

Багууд  Хугацаа

 Хурал болох газар

Өлгий сум

Хариуцах эзэн   Явуулах хүн
1-р баг

 2015.01.19

13:00 цаг

 з-р сургууль  Т.Зангар

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

2-р баг   

2015.01.19

16:00 цаг

 1-р бага сургууль  Б.Ерлан  

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

3-р баг  

2015.01.20

13:00 цаг

 4-р сургууль  Ж.Мурат  

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

4-р баг

2015.01.20

16:00 цаг

2-р бага сургууль Б.Аманбек

 БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

5-р баг

2015.01.21

13:00 цаг

Дөл клуб Р.Айбек

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

6-р баг

2015.01.21

16:00 цаг

5-р сургууль Х.Мендихан

 БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

7-р баг

2015.01.05

13:00 цаг

Хотгор соёлын төв

Х.Берден

Ж.Мурат

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

8-р баг 

2015.01.22

13:00 цаг

3-р сургууль Ж.Айболат

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

9-р баг

2015.01.22

16:00 цаг

Өскемен ОУИС М.Онгар

БИНХ-ын дарга 

М.Марат

БЗД Б.Төлеубек

Жич: Шинээр байгуулагдсан 4-н багт шилжих хөдөлгөөн бүрэн дуусагйү учир 2015 оны эхний улиралд багтаан явуулна. 

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?